Svečias, Prisijungti

Pirkimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE BALDAI24H.LT TAISYKLĖS: 
Prašome įdėmiai perskaityti šias taisykles ir jų laikytis.
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės, toliau sutartyje (Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, prekių garantiją, Pardavėjui parduodant, o Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje baldai24h.lt
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar mokesčių pasikeitimus.
1.3. Elektroninėje parduotuvėje baldai24h.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, jis turi teisę pirkti prekes baldai24h.lt internetinėje parduotuvėje.
 
2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 
2.1. Fizinis ar juridinis asmuo, norintis įsigyti vieną ar kelias prekes mažmeninėmis kainomis, užsisakydamas prekes elektroninėje parduotuvėje baldai24h.lt nesiregistruoja šioje internetinėje svetainėje, o atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, įmonę (jeigu pirkėjas juridinis asmuo), prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.2. Juridinis asmuo (įmonė, įstaiga ar organizacija) ar juridinio asmens struktūrinis padalinys, norintis bendradarbiauti su UAB Baldesa ir užsisakyti prekių didmeninėmis kainomis, pirmiausia turi užsiregistruoti baldai24h.lt svetainėje užpildydamas Pardavėjo pateikiamą registracijos formą su sekančiais informacijos laukais: nario vardas (prisijungimo internetinėje svetainėje vardas), elektroninio pašto adresas, prisijungimo slaptažodis, įmonės atstovo - registravimo procedūrą atliekančio asmens vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas, numatomas prekių pristatymo adresas, arba įmonės registracijos adresas (jeigu įmonė turi kelis struktūrinius padalinius ir prekes reikės pristatyti keliais adresais), pašto kodas ir telefono numeris.  Artimiausiu metu registraciją  patvirtins UAB Baldesa vadybininkas, prieš tai, registracijos metu nurodytu telefono numeriu,  susisiekęs su įmonės atstovu.
2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles (užsakydamas prekes elektroninėje parduotuvėje baldai24h.lt) sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje baldai24h.lt tikslais.
2.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes elektroninėje parduotuvėje baldai24h.lt, taip pat sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje baldai24h.lt, Pardavėjo veiklos analizės tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 
3. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS
 
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Pateikti" ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu, arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.
 
4. PIRKĖJO TEISĖS
 
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes baldai24h.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas elektroninį laišką info@baldai24h.lt arba paskambindamas telefono numeriu +370 672 50777. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su baldai24h.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 365 kalendorines dienas nuo daikto pristatymo dienos.
4.4. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
4.5. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.
4.6. Tuo atveju, kai Pirkėjas baldai24h.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.4. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.
 
5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
 
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.
5.3. Pirkėjas, naudodamasis baldai24h.lt elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
6. PARDAVĖJO TEISĖS
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.4. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
6.5. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas avansinį apmokėjimą ar apmokėjimą už prekes, jeigu Pirkėjas jau yra apmokėjęs dalį ar visą užsakymo sumą.
 
7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
 
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės baldai24h.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.3. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.5. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
 
8. PREKIŲ KAINOS APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAS
 
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs išankstinio apmokėjimo sąskaitą, perveda pinigus į baldai24h.lt banko sąskaitą.
8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.
8.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.
 
9. PREKIŲ PRISTATYMAS
 
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.
9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2.4. Baldai yra pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
9.2.5. Baldai nepristatomi į Kuršių Neriją.
9.2.6. Prekių pristatymas (transportavimas) yra mokamas. Pristatymo kaina nuo 10 iki 50 LTL (priklausomai nuo pristatymo vietos, prekių kiekio ir atskiro susitarimo su pardavėju) iki namo, kur gali privažiuoti įmonės transportas, visoje  Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Šis Taisyklių punktas negalioja Pirkėjui perkančiam prekes didmeninėmis kainomis.
9.2.7. Perkant prekes didmeninėmis kainomis, prekių pristatymo kaina paskaičiuojama kiekvienu atskiru atveju individualiai, priklausomai nuo pristatymo vietos, prekių kiekio ir kitų aplinkybių.
9.2.8. Baldai pristatomi tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti įmonės transportas.
9.2.9. Prekės užnešamos už kiekvienu atveju individualiai paskaičiuotą papildomą mokestį ir tik iš anksto susitarus su pardavėju.
9.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:
9.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkto, esančio adresu Tilžės g. 116, Šiauliai. Adresas gali būti keičiamas ir yra patikslinamas Pardavėjui patvirtinus atsiėmimo laiką.
9.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus prekių, Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo, negrąžinant sumokėto avansinio mokėjimo.
9.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais (susitarimu). Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
 
10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
 
10.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.2. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 12 mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo siuntos perdavimo – priėmimo dokumento išrašymo datos.
10.3. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 15-60 darbo dienų.
 
11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
 
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu info@baldai24h.lt atsiųsdamas laisvos formos broko aktą.
11.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 365 kalendorines dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.3. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Tilžės g. 116, Šiauliai. Jei Pirkėjas neturi galimybės grąžinti prekių pats, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Jei Pirkėjas nori atsisakyti kokybiškos nenaudotos prekės nepraėjus 365 dienų laikotarpiui, Pardavėjas tokias prekes pasiima pats, savo transportu per protingą terminą, prieš tai Pirkėjui banko pavedimu apmokėjus prekės transportavimo išlaidas - 50 LTL, į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.
11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 
12. ATSAKOMYBĖ       
 
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei baldai24h.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Pardavėjas neatsako už patirtą žalą ir nuostolius, kurie kilo dėl Pardavėjo parduotų baldų ir kitų prekių.
12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
 
13. APSIKEITIMAS INFORMACIJA
 
13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 
14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.